آزمون ورودی دبيرستان ها و هنرستان هاي نمونه دولتي استان سمنان
سال تحصیلی 1402 - 1401
سه شنبه  30 / 01 / 1401
شروع ثبت نام
پنجشنبه 15 / 02 / 1401
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه 12 / 02 / 1401
لغایت پنجشنبه 15 / 02 / 1401
تاریخ ویرایش
از روزدوشنبه 30 / 03 / 1401
لغایت چهارشنبه 01 / 04 / 1401
دریافت كارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 03 / 04 / 1401
تاریخ آزمون
دفترچه راهنمای آزمون
پرداخت هزینه ثبت نام
دریافت کارت ورود به جلسه
ثبت معدل توسط مدیران مدارس